طرح جابر پروژه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش ایران است . طرح جابر برای دانش آموزان مقطع ابتدای اجرا میشود .نام این طرح از نام دانشمند گرانقدر ایران جناب جابر بن حیان گرفته شده است .