کاربردهای کارتن پلاست در صنعت بسته بندی در این بخش مورد بررسی قرار میگیرند .