امروزه با توجه به مشکلات زیست محیطی که جهان را فرا گرفته کارتن پلاست سعی کرده است که در این صنعت نیز نفوذ کرده تا بتواند سهمی هرچند کوتاه در زمینه کمک به محیط زیست بردارد .