استند های فروشگاهی را می توان شبیه به یک نوع ویترین در داخل فروشگاه ها تعریف کرد که همراه خود پیام تبلیغاتی در بر دارد . این پیغام ها میتوانند نوشتاری و یا بصورت بصری باشند یعنی استند فروشگاهی به نوعی ساخت شود که ببینده در آن بتواند محصول را در ذهن خود تدایی کند .