استند یکی از ابزارهای تبلغاتی میشود که در دنیای امروزه کاربردهای بسیاری دارد .