صنعت کشاورزی یکی از صنایعی است که در چند سال گذاشته استفاده زیادی از محصولات کارتن پلاست نموده است .

فهرست